ITA
LPA
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 

 
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
ที่ตั้ง
 
 
ตำบลหัวดง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร ประมาณ 15 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด โดยประมาณ 31,250 ไร่ หรือ 50.40 ตารางกิโลเมตร
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บ้านบุ่ง และ ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ฆะมัง และ ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
 
ต.บ้านบุ่ง และ ต.ฆะมัง
อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
ต.ฆะมัง และ ต.ดงป่าคำ
อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
ตำบลหัวดง
ต.หนองปล้อง
อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
ต.งิ้วราย
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
 
ภูมิประเทศ
 
 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลหัวดง เป็นที่ราบลุ่มและมีแม่น้ำไหลผ่าน
อาชีพประชากร
 
 

เกษตรกรรม

อุตสาหกรรมในครัวเรือน

รับจ้างทั่วไป

ธุรกิจส่วนตัว

รับราชการ
 
จำนวนประชากร
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,473 คน แยกเป็น

ชาย  1,720 คน คิดเป็นร้อยละ 49.52

หญิง 1,753 คน คิดเป็นร้อยละ 50.48
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,046 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 68.90 คน/ตร.กม.
 
 
เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ ชื่อชุมชน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
2 บ้านลำชะล่า 270 278 548 136
4 บ้านเนินยาว 377 381 758 259
5 บ้านหนองนาดำ 476 497 973 282
6 บ้านน้ำโจนเหนือ 241 247 488 164
7 บ้านหัวดง 157 149 306 82
9 บ้านปากคลอง 199 201 400 123
  รวม 1,720 1,753 3,473 1,046
 
สภาพสังคม
 
 
การตั้งถิ่นฐานของประชาชนในตำบลหัวดง ส่วนใหญ่มีการตั้งถิ่นฐานแบบรวมกลุ่ม กล่าวคือประชาชนจะตั้งบ้านเรือนรวมกันเป็นกลุ่ม กระจายตามริมแม่น้ำน่าน และถนนสายหลักภายในตำบลหัวดง
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
 
วัด จำนวน 5 แห่ง

วัดหัวดง

วัดลำชะล่า

วัดหนองนาดำ

วัดน้ำโจนเหนือ

วัดเนินยาว
 
การสาธารณสุขในชุมชน
 
 

สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง (อยู่ในเขตเทศบาล 1 แห่ง)

อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
ความปลอดภัยในชุมชน
 
 

มีหน่วยสายตรวจตำรวจ จำนวน 1 แห่ง (ประจำอยู่ในเขตเทศบาล)

สถานีดับเพลิง จำนวน 1 แห่ง (เขตเทศบาล)
 
การศึกษาในตำบล
 
   
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง

โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา

โรงเรียนวัดลำชะล่า

โรงเรียนบ้านเนินยาว

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง
โรงเรียนขยายโอกาสระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง
 
การคมนาคม
 
 

ถนนลาดยางจากหมู่ 4 - หนองไผ่ ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร

ถนนทางหลวงสายหัวดง - ยางสามต้น อำเภอวังทรายพูน

ถนนลาดยางจากหมู่ 7 ไปอำเภอเมืองพิจิตร อำเภอตะพานหิน

ถนนสายหัวดง - ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร

ถนนสายหัวดง หมู่ 1 - อำเภอตะพานหิน

สถานีรถไฟ 1 แห่ง (ในเทศบาลตำบลหัวดง)
แหล่งน้ำ
 
 

แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
แม่น้ำ (แม่น้ำน่าน) จำนวน 1 สาย
 
คลองธรรมชาติ จำนวน 6 แห่ง
 
คลองขุด จำนวน 1 แห่ง
 
บึงและหนอง จำนวน 30 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
มีเขื่อนดินกั้นน้ำ (หมู่ 7) จำนวน 1 แห่ง
 
คลองส่งน้ำ (คลองส่งน้ำด้วยไฟฟ้า)
      จำนวน 5 แห่ง
 
แก้มลิง (ทุ่งคลองคัน 270 ไร่) จำนวน 1 แห่ง
 
ไฟฟ้าในตำบล
 
 

มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน

อัตราการใช้ไฟฟ้ามีจำนวนครัวเรือน ที่มีไฟฟ้าใช้ร้อยละ 95
การสื่อสารในตำบล
 
 

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง (ในเขตเทศบาลตำบลหัวดง)

โทรศัพท์บ้าน (หมู่ 6,9)

โทรศัพท์ทางไกลสาธารณะ (หมู่ 2,4,5,7)
 
ประปาในตำบล
 
       

ประปาหมู่บ้าน (หมู่ 4,5,6) จำนวน 4 แห่ง

ประปาภูมิภาค (หมู่ 2,4,5,7,9) จำนวน 5 แห่ง
 
หน่วยธุรกิจในตำบล
 
 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนวน 1 แห่ง

อู่ซ่อมรถยนต์ จำนวน 2 แห่ง

ร้านซ่อมแอร์/ตู้เย็น จำนวน 1 แห่ง

ปั๊มขนาดเล็ก จำนวน 9 แห่ง

ร้านซ่อมวิทยุ/โทรทัศน์ จำนวน 1 แห่ง
มวลชนจัดตั้ง
 
 

คณะกรรมการหมู่บ้าน

ลูกเสือชาวบ้าน (ลส.ชบ)

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน / ตำบล

สภาวัฒนธรรมตำบลหัวดง

คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ราษฎร ประจำหมู่บ้าน

อาสาพัฒนาสังคม (อพม.)

อาสาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร
จังหวัดพิจิตร 66170 โทรศัพท์ : 056-674-227
จำนวนผู้เข้าชม 544,597 เริ่มนับ 19 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com