หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หัวดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 

 
 
 
 
บทบาทหน้าที่
 
บทบาทหน้าที่
สำนักปลัด
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 13 งาน คือ

งานบริหารทั่วไป
 
งานสารบรรณ
 
งานบริหารงานบุคคล
 
งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
 
งานตรวจสอบภายใน
 
งานรัฐพิธี
 
งานเลขานุการสภา

งานนโยบายและแผน
 
งานนโยบายและแผน
 
งานวิชาการ
 
งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
 
งานงบประมาณ

งานกิจการสภา

งานกฎหมายและคดี
 
งานกฎหมายและคดี
 
งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทรณ์
 
งานข้อบัญญัติและระเบียบ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
งานอำนวยการ
 
งานป้องกัน
 
งานฟื้นฟู

งานบริหารการศึกษา

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
 
งานกิจการโรงเรียน
 
งานข้อมูล
 
งานประสานกิจการ
 
งานส่งเสริมการศึกษา

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 
งานสุขาภิบาลทั่วไป
 
งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
 
งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
 
งานอนามัยชุมชน
 
งานป้องกันยาเสพติด
 
งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ
 
งานรักษาความสะอาด
 
งานกำจัดขยะและน้ำเน่าเสีย
 
งานส่งเสริมและเผยแพร่

งานควบคุมโรค

งานส่งเสริมการเกษตร
 
งานวิชาการเกษตร
 
งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
 
งานส่งเสริมการเกษตร
 
งานโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

งานส่งเสริมปศุสัตว์
 
งานข้อมูลวิชาการ
 
งานบำบัดน้ำเสีย
 
งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด
 
บทบาทหน้าที่
กองคลัง
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย การทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน ดังนี้

งานการเงิน
 
งานการเงิน
 
งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
 
งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

งานบัญชี
 
งานการบัญชี
 
งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน
 
งานงบการเงินและงบทดลอง
 
งานเสดงฐานะการเงิน

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 
งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
 
งานพัฒนารายได้
 
งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
 
งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 
งานพัสดุ
 
งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
 
บทบาทหน้าที่
กองช่าง
 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิงและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการจัดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน ดังนี้

งานก่อสร้าง
 
งานก่อสร้างและบูรณะถนน
 
งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้ำ
 
งานข้อมูลก่อสร้าง

งานออกแบบและควบคุมอาคาร
 
งานประเมินราคา
 
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
 
งานออกแบบและบริการข้อมูล

งานประสานสาธารณูปโภค
 
งานประสานกิจการประปา
 
งานไฟฟ้าสาธารณะ
 
งานระบายน้ำ

งานผังเมือง
 
งานสำรวจและแผนที่
 
งานวางผังพัฒนาเมือง
 
งานควบคุมทางผังเมือง
 
บทบาทหน้าที่
กองสวัสดิการสังคม
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้ายสวัสดิการสังคมใน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การส่งเสริมกีฬา การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นและกิจกรรมทางศาสนา งานห้องสมุด และงานสวนสาธารณะ ตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและงานอื่นๆ เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการจัดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน ดังนี้

งานสวัสดิการและงานพัฒนาชุมชน
 
งานศูนย์เยาวชน
 
งานการกีฬา
 
งานฝึกอบรมพัฒนาการ
 
งานศูนย์วัฒนธรรม

งานสังคมสงเคราะห์
 
งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผู้พิการ
 
งานส่งเสริมสุขภาพ
 
งานข้อมูล

งานพัฒนาอาชีพและพัฒนาสตรี
 
งานฝึกอบรมสตรี
 
งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
 
งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพ
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
โทรศัพท์ : 056-674-227 E-mail : hua_pc@hotmail.com
จำนวนผู้เข้าชม 4,024,922 เริ่มนับ 19 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ :
IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง