หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
คณะผู้บริหาร อบต.หัวดง
วิสัยทัศน์ อบต.หัวดง
"แหล่งผลิตข้าวคุณภาพ สินค้าทางการเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน"
ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากกลุ่มอาชีพตำบลหัวดง
นายประภาส กายเพ็ชร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง
วัดหัวดง
สถานศึกษาในตำบลหัวดง
บึงหัวดงสามัคคี
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง
www.huadongsao.go.th
 
  อบต.หัวดง ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย จึงได้จัดทำเว็บไซต์ อบต.หัวดง
อบต.หัวดง ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเรา
ต่อไปครับ
ติดต่อ อบต.หัวดง
โทร : 056-674-227   โทรสาร : 056-697-085
นายมนูญ ดิษเสถียร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง
 
 
NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร ^__^
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
 
   
 
พจ0023.3-ว3654  เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO ระบบใหม่  [ 25 ก.ย. 2563 ]    
พจ0023.5/ว 2653  ระเบียบว่าด้วยกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของ อปท.2561  [ 25 ก.ย. 2563 ]    
พจ0023.4/ว822 ขอความอนุเคราะห์ประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงทะเบียนและลงข้อมูลในระบบ ODRS  [ 25 ก.ย. 2563 ]    
พจ0023.4/ว829  การพัฒนาช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็นและเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบออนไลน์  [ 25 ก.ย. 2563 ]    
พจ0023.5/ว 825  การคืนเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหนวยงานภายในอปท.ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. e-LAAS ปี63  [ 24 ก.ย. 2563 ]    
พจ0023.5/ 11274 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชี อบจ.พิจิตร ด้วยกระดาษ  [ 24 ก.ย. 2563 ]    
พจ0023.5/ว 3647   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.2542 งวดที่ 8/2563  [ 24 ก.ย. 2563 ]    
พจ0023.5/ว 819  จัดสรรเงินภาคหลวงแร่งวดที่ 3/2563  [ 24 ก.ย. 2563 ]    
พจ0023.5/ว 3638   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาส4 เดือนกรกรฏาคม-กันยายน 2563  [ 24 ก.ย. 2563 ]    
พจ0023.5/ว 3633 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปฯการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาส4 เดือน ก.ค.- ก.ย.63  [ 24 ก.ย. 2563 ]    
พจ0023.5/ว820 แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2563  [ 24 ก.ย. 2563 ]    
พจ 0023.2/ว3644  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 24 ก.ย. 2563 ]    
พจ0023.5/ว 3637  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไปฯการศึกษาภาคบังคับค่าบำเหน็จ บำนาญไตรมาสที่ 4 เดือนก.ค.-ก.ย.63  [ 24 ก.ย. 2563 ]    
พจ0023.5/ว 11239 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณประจำปี2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนยุ?ธศาสตร์การกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  [ 24 ก.ย. 2563 ]    
พจ0023.5/ว 3636  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้ อปท  [ 24 ก.ย. 2563 ]    
พจ0023.3-ว3641 การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564  [ 24 ก.ย. 2563 ]    
พจ0023.3-ว3640  การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1  [ 24 ก.ย. 2563 ]    
พจ0023.3-ว3639 ส่งหนังสือมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น และมาตรฐานการทดสอบวัสดุงานทางหลวงท้องถิ่น  [ 24 ก.ย. 2563 ]    
พจ0023.3-11215  การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  [ 23 ก.ย. 2563 ]    
  การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมฯและการทอดกฐินสามัคคีกรมฯ ประจำปีพุทธสักราช 2563  [ 23 ก.ย. 2563 ]    
 
   
 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 เม.ย.-30 ก.ย. พ.ศ. 2563) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว100  [ 25 ก.ย. 2563 ]
การเข้ารับประกาศเกียรติคุณ ตามโครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2020 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2957  [ 25 ก.ย. 2563 ]
การจัดทำระบบลงทะเบียนตัวแทนหน่วยงานเพื่อเข้าใช้ระบบ ODRS เพื่อรองรับการลงทะเบียนตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.3/ว2945  [ 25 ก.ย. 2563 ]
โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2958  [ 25 ก.ย. 2563 ]
การจัดส่งผลิตภัณฑ์ หรือสื่อการเรียนการสอน ของโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส และโครงการ มือสะอาด สร้างสุขภาพดี กศ. มท 0816.1/ว2950  [ 25 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17051-17080 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2949 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูลเฉพาะปีงบประมาณ 2563 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กันยายน 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2948  [ 24 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2947 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ ตบ. มท 0805.4/ว5622  [ 24 ก.ย. 2563 ]
การคืนเงินค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2563 สน.คท. มท 0808.4/ว2932  [ 24 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2927 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2943  [ 24 ก.ย. 2563 ]
รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้รงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการอุทธรณ์คำวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2941 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว2939  [ 24 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (งวดที่ 2) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2931  [ 24 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการเข้ารับป้ายและเกียรติบัตร ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2929 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2925 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2924 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2923 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
สน คทหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online สน.คท. มท 0808.2/ว2911  [ 23 ก.ย. 2563 ]
แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ออกจากบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 4 ราย ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2919  [ 23 ก.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2920 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
อัตราค่าบริการสาธารณสุขฯ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ด้านค่าบริการรังสีวินิจฉัย กค. มท 0803.3/ว2918  [ 23 ก.ย. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16339-16361  [ 23 ก.ย. 2563 ]
 
นายประภาส กายเพ็ชร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง
 
 
กิจกรรม อบต.
 
กิจการสภา
 
วีดิทัศน์
 
 
 
 
SERVICE
 
คู่มือประชาชน  
คำแนะนำภาษี  
KNOWLEDGE  
แบบสอบถาม  
ประมวลผลสำรวจ  
ข่าวสาร ในเครือข่าย
 
 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองคะเชนทร์ นิติกรและงานป้องกันฯ อบต.คลองคะเชนทร์ ออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/รัองทุกข์ น้ำปร [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทม.พิจิตร เรื่อง การจ้างพนักงานจ้างทดแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 10 
ทม.พิจิตร พิธีเปิดศาลากลางน้ำบึงสีไฟ [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 95 
อบต.ดงกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะ [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 31 
อบต.ดงกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานเคหะและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 35 
อบต.ดงกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดคอมพิวเตอร์ งานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 40 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบโทรศัพ [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.ทับคล้อ ประชาสัมพันธ์ แอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และมาตรา 103 ที่เหมาะกับเจ้าหน [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
อบต.ดงกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานท [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 31 
อบต.ดงกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานค [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 31 
อบต.ดงกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานค [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 28 
อบต.ดงกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง แผนงานสาธารณสุข โด [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 40 
อบต.ดงกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างถ่ายเอกสาร แผนงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพะาเจาะจง [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 35 
อบต.ดงกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างถ่ายเอกสาร แผนงานสังคมสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 31 
 
 
กระดานสนทนา
 
 
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (14 เม.ย. 2563)    อ่าน 41  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.หัวดง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (2 เม.ย. 2562)    อ่าน 495  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์

ปลาเกลือ

บึงหัวดงสามัคคี
สถานที่สำคัญ
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หัวดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
  GOOGLE MAP
NAX SOLUTION
 
click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-532-6159
 
สายตรงปลัด
โทร.094-621-5475
 
  ศูนย์ดำรงธรรม
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
โทรศัพท์ : 056-674-227 E-mail : hua_pc@hotmail.com
จำนวนผู้เข้าชม 673,551 เริ่มนับ 19 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ :
IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง