หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หัวดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 

 
 
 
 
อำนาจหน้าที่
 

 
อำนาจหน้าที่  
 

อำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง
          องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562) ประกอบด้วย การ พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) และมีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้
          1. จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก
          2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
          3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
          4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
          6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
          7. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
          9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย

และมีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้
          1. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
          2. ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
          3. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
          4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
          5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
          6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
          7. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
          8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
          9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
        10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
        11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
        12. การท่องเที่ยว
        13. การผังเมือง

อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
          พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542  กำหนดให้ อบต.มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชน ในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้
          1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
          2. การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ
          3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
          4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
          5. การสาธารณูปการ
          6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
          7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
          8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
          9. การจัดการศึกษา
        10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
        11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
        12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
        13. การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
        14. การส่งเสริมกีฬา
        15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
        16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
        17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
        18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
        19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
        20. การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
        21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
        22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
        23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
        24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        25. การผังเมือง
        26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
        27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
        28. การควบคุมอาคาร
        29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
        30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
        31. กิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 เม.ย. 2562 เวลา 11.19 น. โดย คุณ เบญจมาศ แสนราช

ผู้เข้าชม 336 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
โทรศัพท์ : 056-674-227 E-mail : hua_pc@hotmail.com
จำนวนผู้เข้าชม 4,024,893 เริ่มนับ 19 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ :
IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง