หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หัวดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 

 
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.หัวดง
 
“แหล่งผลิตข้าวคุณภาพ สินค้าทางการเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมและรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชน ให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อสุขอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะการปลูกต้นไม้ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก จากวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตรในระดับครัวเรือน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมจารีต ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญ ของดีเมืองพิจิตร ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรม ที่ทำให้มีผู้มาเยี่ยมเยียนจังหวัดพิจิตร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร /นอกภาคเกษตรและสินค้าข้าว
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายคมนาคม ที่มีความจำเป็นอันเป็นพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ในชุมชนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นเช่น ด้านถนน ด้านแหล่งน้ำ ตลอดถึงที่ดินให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพื่อให้จังหวัดพิจิตรเป็นเมืองน่าอยู่ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การแก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา

การส่งเสริมการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ

การส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนทางเศรษฐกิจ และกลุ่มอาชีพของชุมชนให้เข็มแข็งอย่างยั่งยืน

การสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ยากจน ผู้สูงอายุ

การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทให้มีคุณภาพ

การส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคอาหารปลอดภัย ออกกำลังกายและจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจอย่างทั่วถึง

ด้านสาธารณสุข เพื่อการมีสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส่งเสริมและสนับสนุนความสงบเรียบร้อย และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาองค์การและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา

การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

การพัฒนาองค์กรและบุคลากร โดยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การสร้างความพร้อมของจังหวัดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ในหลากหลาย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียน การสอน และนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหลากหลาย

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนรัฐ
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
โทรศัพท์ : 056-674-227 E-mail : hua_pc@hotmail.com
จำนวนผู้เข้าชม 4,024,972 เริ่มนับ 19 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ :
IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง